Algemene Voorwaarden

INHOUDSOPGAVE

1. Definities
2. Werkingssfeer
3. Vooraf verstrekken van informatie door partijen
4. Gevaarlijke voorwerpen of producten
5. Douaneformaliteiten
6. Verhuisprijs
7. Sluiten van de overeenkomst
8. Betaling
9. Wijziging, annuleren, opzeggen van de overeenkomst
10. Verplichtingen van Lets move Transport
11. Aansprakelijkheid van Lets move Transport
12. Verplichtingen van de klant
13. Aansprakelijkheid van de klant
14. Schademelding en klachttermijn
15. Schadevergoeding

DEFINITIES

Artikel 1.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. klant: de opdrachtgever, en/of degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de
verhuisovereenkomst, niet zijnde een bedrijf:
b. Lets move Transport: de opdrachtnemer, die beroepsmatig consumentenverhuizingen verzorgt;
c. consumentenverhuizing: verhuizing van de inboedel van een natuurlijk persoon, die niet handelt in
de uitoefening van een beroep of bedrijf.
d. verhuisovereenkomst: de overeenkomst van goederenvervoer waarbij Lets move Transport zich
tegenover de klant verbindt verhuisgoederen te vervoeren binnen een gebouw en/of over de weg;
e. verhuisgoederen: zaken die zich in een, al dan niet, overdekte ruimte bevinden en die tot de
stoffering, meubilering of inrichting van die ruimte bestemd zijn en als zodanig reeds zijn gebruikt;
f. inboedel: al de verhuisgoederen, die onder de verhuisovereenkomst vallen;
g. bedrijf: iedere onderneming of instelling al dan niet zelfstandig gevestigd, met of zonder
winstoogmerk.

WERKINGSSFEER

Artikel 2.
1. Deze algemene voorwaarden voor verhuizingen zijn van toepassing: op consumentenverhuizingen
binnen een gebouw, danwel op consumentenverhuizingen waarbij sprake is van vervoer uitsluitend
over de weg, danwel op consumentenverhuizingen waarbij sprake is van een combinatie daarvan en
voor zover deze binnen, vanuit of naar Nederland plaatshebben.
2. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op verhuizingen in opdracht van een derde,
die tegen de wil van de eigenaar van de verhuisgoederen plaatsvinden.(huisuitzettingen)
3. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op verhuizingen van bedrijven.
4. Indien in verband met de verhuizing eveneens opslag c.q. bewaarneming van de verhuisgoederen
plaatsvindt, dan zijn daarop van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Bewaarneming
Verhuisgoederen, welke voorwaarden eveneens zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

VOORAF VERSTREKKEN VAN INFORMATIE DOOR PARTIJEN

Artikel 3
1. Lets move Transport dient de verhuisafstand, het volume en indien nodig – het gewicht van de
verhuisgoederen te schatten.
2. Lets move Transport stelt zich op de hoogte van de aard van de verhuizing (soort woning,
woonhoogte, aanwezigheid lift, aan- en afvoerwegen en dergelijke).
3. Lets move Transport wijst de klant erop dat,
a de verhuisgoederen tijdens de verhuizing niet automatisch volledig verzekerd zijn, maar
dat Lets move Transport wel zijn aansprakelijkheid heeft verzekerd tot het in artikel 15 aangegeven
bedrag;
b de klant Lets move Transport kan verzoeken om voor rekening van de klant een afzonderlijke
verzekering af te sluiten die de risico’s dekt waarvoor Lets move Transport niet aansprakelijk is en
overhandigt aan de klant de daartoe geëigende informatie;
c partijen over een kunnen komen, dat de maximale contractuele aansprakelijkheid van Lets move
Transport uit deze overeenkomst tegen vergoeding verhoogd zal worden tot een nader aan te geven
bedrag per inboedel;
d de klant, schriftelijk en tegen een vergoeding, het bedrag van een bijzonder belang bij de aflevering
kan vaststellen voor het geval van verlies of beschadiging van het verhuisgoed en voor overschrijding
van een overeengekomen aanvangstijdstip van de verhuizing;
e Lets move Transport zal meewerken aan de aanvullingen genoemd in dit lid sub b,c en/of d, mits
deze aanvullingen bij de eigen verzekeraar van Lets move Transport op redelijke voorwaarden
verzekerbaar zijn.
4. Lets move Transport stelt de klant ervan op de hoogte dat de klant kennis moet geven van:
a alle voorwerpen, waarvan de aanwezigheid een bijzonder risico van beschadiging van de
verhuisgoederen of de bedrijfsuitrusting oplevert;
b alle voorwerpen van technische aard, waarvoor door de fabrikant aan de gebruikers
speciale vóór de aanvang van het vervoer te treffen beveiligingsmaatregelen bekend zijn gemaakt;
c alle voorwerpen van bijzondere aard, onderworpen aan speciale voorschriften van binnen en of
buitenlandse instanties, zoals bijvoorbeeld voorwerpen van edelmetaal, edelstenen, kunstvoorwerpen,
waardevolle verzamelingen, vuurwapens, enz.;
d andere zaken die voor Lets move Transport van belang zijn om te weten ten behoeve van de
verhuizing, tenzij de klant mag aannemen dat Lets move Transport deze gegevens kent.

GEVAARLIJKE VOORWERPEN OF PRODUCTEN

Artikel 4
1. Als de klant Lets move Transport gevaarlijke voorwerpen of producten als bedoeld in de Wet
Vervoer van gevaarlijke Stoffen ter hand stelt, moet de klant Lets move Transport inlichten over de
aard van het gevaar dat deze inhouden en Lets move Transport de te nemen voorzorgsmaatregelen
aangeven.
2. Lets move Transport heeft het recht om gevaarlijke voorwerpen of producten, waarover hij bij het
sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd, niet te verhuizen.
3. Lets move Transport heeft het recht om gevaarlijke voorwerpen of producten, waarover hij bij het
sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd, op iedere tijd en plaats uit te laden en om deze
ongevaarlijk te (laten) maken of te (laten) vernietigen op kosten van de klant. Bovendien is de klant
aansprakelijk voor alle in redelijkheid gemaakte en toerekenbare kosten en schaden die uit het
vervoer ervan voortkomen.

DOUANEFORMALITEITEN

Artikel 5
Voor naar of vanuit Nederland over de weg uit te voeren verhuisovereenkomsten gelden de volgende
bepalingen:
a. Lets move Transport dient de klant naar vermogen te informeren over de bestaande voorschriften
inzake de douane- en andere voor de uitvoering van de verhuisovereenkomst te verrichten
formaliteiten;
b. de klant dient aan Lets move Transport de benodigde documenten ter beschikking te stellen en
hem alle voor de vervulling van de formaliteiten vereiste inlichtingen te verschaffen.

VERHUISPRIJS

Artikel 6
1. Als methode om de verhuisprijs te berekenen wordt overeengekomen:
a een all-in prijs (methode aanneming van werk), waarvoor de verhuizing volledig wordt uitgevoerd
met inbegrip van de omzetbelasting en de overeengekomen elementen en werkzaamheden genoemd
in het tweede lid van dit artikel doch met uitsluiting van de onvoorziene uitgaven bedoeld in het derde
lid;
b een regieprijs, berekend op basis van vooraf overeengekomen tarieven per volume en/of afstand
en/of tijdsduur, waarbij de overeengekomen werkzaamheden, alsmede de prijsvormingmethode zeer
nauwkeurig worden omschreven.
2. De verhuisprijs wordt bepaald door de volgende elementen en werkzaamheden van Lets move
Transport, voor zover zij in de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen:
a het vervoer inclusief het laden en lossen van de verhuisgoederen;
b het in- en uitpakken van in kisten of dozen te vervoeren goederen en het uit elkaar nemen en weer
in elkaar zetten van meubelstukken;
c het afnemen, opnemen, loskoppelen, plaatsen of ophangen van lampen, gordijnen, vloerbedekking,
fornuizen, haarden, sanitair en wat verder aan of op plafonds, muren, vloeren en daken is bevestigd,
het de- en monteren van een waterbed, etc. Lets move Transport mag deze werkzaamheden echter
alleen verrichten als er geen specifieke vakkennis voor is vereist;
d de premies voor de verzekeringen zoals bedoeld in artikel 3 lid 3.
3. In de verhuisprijs zijn niet begrepen: de kosten voor het gebruik van ponten en veren, te betalen
tolgelden, parkeerontheffingen en vergunningen, grens- en douanekosten en in redelijkheid gemaakte
kosten voor het treffen van niet te voorziene maatregelen tot het behoud of de aflevering van de
verhuisgoederen.
4. De verhuisprijs wordt verhoogd als de klant aan Lets move Transport andere kosten is verschuldigd
volgens deze voorwaarden in verband met meerwerk.
De factuur dient de afwijking van de verhuisprijs te specificeren. Onder meerwerk wordt in deze
voorwaarden verstaan de op later verzoek van de klant door Lets move Transport te verrichten
werkzaamheden, welke niet bij het sluiten van de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen.

SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 7
1. De offerte wordt zo mogelijk schriftelijk uitgebracht.
2. In de, gedateerde, offerte worden in ieder geval vermeld:
a de door Lets move Transport te verrichten werkzaamheden,
b de prijs van die werkzaamheden (inclusief BTW),
c het moment en de wijze van betaling,
d (voor zover bekend) de datum en het aanvangstijdstip van de verhuizing,
e deze voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Den haag en kunnen
gedownload worden van de website van Lets move Transport. (www.letsmovetransport.nl)
3. De offerte blijft geldig tot dertig dagen na offertedatum, tenzij anders is vermeld.
4. De verhuisovereenkomst is tot stand gekomen zodra de klant zo mogelijk schriftelijk heeft laten
weten de offerte Lets move Transport te accepteren dan wel op het moment, dat de overeenkomst
door beide partijen is ondertekend, indien geen offerte is uitgebracht.
5. De verhuisovereenkomst komt eveneens tot stand zodra de klant daadwerkelijk
verhuisgoederen aan Lets move Transport ter verhuizing ter beschikking heeft gesteld. In dat geval
heeft Lets move Transport, indien er geen verhuisprijs is overeengekomen, er recht op een
verhuisprijs vast te stellen naar redelijkheid en billijkheid.

BETALING

Artikel 8
1. De klant dient de verhuisprijs bij de verhuizing à contant te betalen bij de aanbieding van de factuur
en tegen overhandiging van een kwitantie door Lets move Transport.
2. Indien Lets move Transport bij aanbieding van de factuur blijkt, dat de klant zijn verplichting tot
contante betaling niet voldoet of gaat voldoen, is hij gerechtigd de verhuizing op te schorten. Het
bepaalde in artikel 8: 1194 lid 2 BW is in dat geval van overeenkomstige toepassing.
3. Indien bij het sluiten van de verhuisovereenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen, dat
betaling anders dan à contant zal plaatsvinden, maar geen betalingstermijn is afgesproken, dient
betaling binnen veertien dagen na de ontvangst van de factuur te geschieden.
4. Indien de klant aan het in lid 1 van dit artikel gestelde niet voldoet, is hij verplicht het verschuldigde
bedrag na sommatie binnen een redelijke termijn te betalen. Het oorspronkelijke verschuldigde bedrag
wordt verhoogd met de wettelijke rente, gerekend vanaf de in de sommatie genoemde uiterste
betalingsdatum tot de dag van de ontvangst van het verschuldigde en met alle door Lets move
Transport in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten.
5. Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de
verhuisovereenkomst, maakt Lets move Transport met de opdrachtgever afzonderlijke afspraken
omtrent de betaling van de uit de verhuisovereenkomst voortvloeiende kosten, alsmede over de
aflevering als de eigenaar van de verhuisgoederen daartoe zelf niet bereikbaar is.
6. Als de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is de eigenaar van de
verhuisgoederen aansprakelijk voor de betaling van de verhuiskosten.

WIJZIGEN, ANNULEREN, OPZEGGEN VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 9
1. De klant mag de uitvoering van de verhuisovereenkomst wijzigen. De gewenste wijziging moet voor
Lets move Transport uitvoerbaar zijn en mag de bedrijfsvoering bij Lets move Transport niet
verstoren. De klant moet Lets move Transport bovendien schadeloos stellen voor alle noodzakelijke
kosten en nadelen die feitelijk voortvloeien uit de wijziging van de verhuisovereenkomst. Indien de
wijziging Lets move Transport voordeel oplevert, brengt hij de in redelijkheid bespaarde kosten niet in
rekening.
2. Als Lets move Transport door bepaalde omstandigheden de verhuisovereenkomst niet
overeenkomstig zijn opdracht en binnen een normale tijdsduur kan uitvoeren moet hij:
a nieuwe instructies vragen aan de klant, of
b als dit niet mogelijk is, die maatregelen nemen, die naar zijn inzicht zoveel mogelijk in het belang
van de klant zijn.
3. De klant mag de overeenkomst annuleren. Hij is Lets move Transport daarvoor een
schadevergoeding verschuldigd. Bij annulering tot 30 dagen voor de overeengekomen verhuisdatum
bedraagt de schadevergoeding ten hoogste 15 procent van de overeengekomen verhuisprijs. Bij
annulering tot veertien respectievelijk zeven dagen voor de verhuisdatum bedraagt de
schadevergoeding ten hoogste 50 respectievelijk 75 procent van de verhuisprijs. Bij annulering binnen
zeven dagen voor de verhuisdatum is ten hoogste de volledige verhuisprijs verschuldigd. De
annulering geschiedt zo mogelijk door schriftelijke kennisgeving. De verplichtingen van Lets move
Transport eindigen op het ogenblik van ontvangst daarvan.
4. De klant mag de verhuisovereenkomst opzeggen als hem bekend wordt dat Lets move Transport
de verhuizing niet op de afgesproken dag en tijd zal kunnen verrichten. Kort na het bekend worden
hiervan moet de opzegging aan Lets move Transport worden meegedeeld. Als de klant schade lijdt,
dient Lets move Transport – behoudens omstandigheden als bedoeld in artikel 9 lid 2 – deze te
vergoeden tot ten hoogste de overeengekomen verhuisprijs.

VERPLICHTINGEN VAN LET’S MOVE TRANSPORT

Artikel 10
1. Lets move Transport is verplicht:
a de verhuisgoederen ter bestemming af te leveren (het plaatsen op de daartoe mogelijkerwijs
aangeduide plek) en wel in de staat waarin zij hem ter verpakking of demontage, dan wel in de staat
waarin zij hem ten vervoer ter beschikking zijn gesteld;
b een aangevangen verhuizing zonder vertraging te voltooien.
2. De verplichtingen van Lets move Transport die voortvloeien uit de verhuisovereenkomst zullen zijn
beëindigd, zodra de verhuisgoederen op de overeengekomen bestemmingsplaats zijn afgeleverd.

AANSPRAKELIJKHEID VAN LET’S MOVE TRANSPORT

Artikel 11
1. Bij het niet nakomen van de op hem rustende verplichtingen is Lets move Transport aansprakelijk
voor de daardoor ontstane schade, tenzij het niet-nakomen is veroorzaakt door een omstandigheid die
een zorgvuldig Lets move Transport niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk Lets move
Transport de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.
2. Lets move Transport kan zich niet van zijn aansprakelijkheid ontheffen met een beroep op:
a de gebrekkigheid van het voertuig dat voor de verhuizing wordt gebruikt;
b de gebrekkigheid van het materiaal, waarvan hij zich bedient, tenzij dit door de klant te zijner
beschikking is gesteld; onder materiaal wordt niet begrepen een schip, luchtvaartuig of spoorwagon,
waarop het voertuig, dat voor de verhuizing wordt gebezigd, zich bevindt;
c de gebrekkigheid van steunpunten benut voor de bevestiging van hijswerktuigen, of voor het gebruik
van een verhuislift;
d enig door toedoen van derden, wier handelingen niet voor rekening van de klant komen, aan de
verhuisgoederen overkomen ongeval.
3. Lets move Transport die de op hem rustende verplichtingen niet nakomt is voor de daardoor
ontstane schade aansprakelijk tenzij dit niet-nakomen het gevolg is van bijzondere risico’s verbonden
aan een of meer van de volgende omstandigheden:
a het inpakken of uit elkaar nemen, dan wel het uitpakken of in elkaar zetten van verhuisgoederen
door de klant of met behulp van enige persoon of enig middel door de klant daartoe eigener beweging
ter beschikking gesteld;
b het meehelpen bij de verhuizing door de eigenaar van de verhuisgoederen, diens familieleden,
vrienden of derden;
c de keuze door de klant – hoewel Lets move Transport hem een andere mogelijkheid aan de hand
deed – van een wijze van verpakking of uitvoering van de verhuisovereenkomst, die verschilt van wat
voor de overeengekomen verhuizing gebruikelijk is;
d de aanwezigheid onder de verhuisgoederen van zaken waarvoor Lets move Transport, indien hij
conform artikel 3.4 door de klant op de hoogte zou zijn gesteld van hun
aanwezigheid en hun aard, bijzondere maatregelen zou hebben getroffen;
e de aard of staat van de verhuisgoederen zelf, die uitsluitend door met deze aard of staat
zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging
zoals:
– lekkage, leeglopen of smelten van andere van de inboedel deel uitmakende goederen
– het afsterven van planten
– het verloren gaan van bankpapier, geldswaardige papieren, edele metalen, munten en penningen,
edelgesteente, parels, documenten en postzegelverzamelingen, tenzij de klant deze zaken voor het
begin van de verhuizing, afzonderlijk en onder opgave van hoeveelheid en waarde, aan Lets move
Transport heeft overhandigd
– het niet of niet goed meer functioneren van elektrische, elektronische of mechanische apparatuur.
Wanneer Lets move Transport bewijst dat, gelet op de omstandigheden van het geval, het niet
nakomen van de op hem uit hoofde van de in artikel 10 rustende verplichting een gevolg heeft kunnen
zijn van een of meer der hierboven in dit lid genoemde bijzondere risico’s, wordt vermoed, dat het niet
nakomen daaruit voortvloeit, onverminderd de bevoegdheid van de klant tot het leveren van
tegenbewijs.
4. Lets move Transport is bovendien aansprakelijk voor het ten onrechte achterlaten van voorwerpen
in of het ten onrechte meenemen daarvan uit de laadplaatsen, indien hem dat uitdrukkelijk bekend
was of had behoren te zijn.
5. Voor zover de klant niet opkomt, weigert verhuisgoederen te ontvangen of deze niet met de vereiste
spoed in ontvangst neemt, of voor zover op verhuisgoederen beslag is gelegd, is Lets move Transport
gerechtigd deze verhuisgoederen voor rekening en gevaar van de rechthebbende op te slaan in een
daarvoor geschikte bergplaats. Hij is verplicht de klant zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te
stellen onder bijvoeging van de AVBV. Lets move Transport is onverminderd de werking van dit artikel
niet aansprakelijk voor schade anders dan veroorzaakt door het niet nakomen van zijn verplichtingen
genoemd in artikel 10 van deze voorwaarden.

VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

Artikel 12
1. De klant is verplicht om voor Lets move Transport zowel het laad- als het losadres goed
begaanbaar te maken, vrij van obstakels en/of andere werkzaamheden. Hieronder wordt tevens
verstaan dat eerdere uitgevoerde werkzaamheden volledig afgerond zijn zodat normale
verhuisactiviteiten niet tot schade kunnen leiden. Voor het geval dat dit anders is, is Lets move
Transport niet aansprakelijk voor eventuele optredende schade.
2. Klant draagt zorg voor het droog, schoon en in acceptabele staat bewaren van de door Lets move
Transport in bruikleen geleverde verhuisdozen. Indien deze beschadigd worden ingeleverd door de
klant kan Lets move Transport de kosten (vervangingswaarde) in rekening brengen.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT

Artikel 13
1. De klant is aansprakelijk voor de kosten en schade Lets move Transport lijdt ten gevolge van het
niet of onvoldoende verstrekken van de in artikel 3 en 4 genoemde informatie, tenzij dit de klant niet is
aan te rekenen.
2. De klant is verplicht, behoudens in het geval van overmacht, de schade te vergoeden aan Lets
move Transport indien door toedoen of nalaten van de klant de verhuisovereenkomst niet of niet
volgens afspraak kan worden uitgevoerd. De schadevergoeding bedraagt maximaal een bedrag gelijk
aan de verhuisprijs. Bij annulering is artikel 9.3 van kracht.
3. De klant zal Lets move Transport op diens eerste verzoek vrijwaren ingeval Lets move Transport
door derden buiten overeenkomst wordt aangesproken ter zake van schade dan wel financieel nadeel,
– strafrechtelijke boetes daar onder begrepen -, op enigerlei wijze verband houdend met de uitvoering
van de verhuisovereenkomst door Lets move Transport, diens ondergeschikten en hulppersonen,
indien deze schade het gevolg is van handelen of nalaten van de klant in strijd met enig wettelijk
voorschrift, zoals ten aanzien van het zich in de inboedel wederrechtelijk bevinden van verdovende
middelen, pornografische lectuur, software zonder licentie e.d.

SCHADEMELDING EN KLACHTTERMIJN

Artikel 14
1. a. Direct waarneembare schade dient bij of dadelijk na de verhuizing aan Lets move Transport te
worden gemeld, bij gebreke waarvan Lets move Transport wordt geacht de verhuizing zonder direct
waarneembare schade te hebben uitgevoerd;
b. Niet direct waarneembare schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien dagen na
de verhuizing aan Lets move Transport te worden gemeld, bij gebreke waarvan Lets move Transport
wordt geacht de verhuizing zonder niet-direct waarneembare schade te hebben uitgevoerd.
c. Dadelijk na de verhuizing kan de klant op verzoek uitstel worden verleend van de in a. en b. van dit
lid vermelde termijnen. Eventuele schade dient alsdan vóór het verstrijken van de uitsteltermijn te
worden gemeld.
2. De mogelijkheid tot het instellen van een vordering door de klant vervalt van rechtswege 1 jaar na
de verhuisdatum.
3. Eventuele klachten aangaande de werkzaamheden van Lets move Transport dienen binnen
veertien dagen na de verhuizing aan Lets move Transport te worden gemeld
4. De schademelding en de melding van een klacht dienen uitsluitend schriftelijk te gebeuren aan Lets
move Transport.

SCHADEVERGOEDING

Artikel 15
1. De schadevergoeding die Lets move Transport op grond van een door hem aangegane
verhuisovereenkomst is verschuldigd wegens het niet nakomen van de op hem uit hoofde van die
verhuisovereenkomst rustende verplichtingen, is beperkt tot een bedrag van € 23.000,–. of tot de
bedragen bedoeld in artikel 3 lid 3 sub b en c.
2. Indien Lets move Transport in één en dezelfde overeenkomst op zich neemt meer dan één inboedel
te verhuizen, is zijn in het eerste lid bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 23.000,–
per inboedel of tot de bedragen bedoeld in artikel 3 lid 3 sub b en c.
3. Voor zover Lets move Transport aansprakelijk is wegens niet nakomen van zijn verplichting zoals
genoemd in artikel 10 lid 1, heeft de klant recht op een vergoeding welke als volgt is vastgesteld:
a bij totaal verlies of vermissing een vergoeding gelijk aan de waarde die het betrokken verhuisgoed
zou hebben gehad op het tijdstip waarop en op de plaats waar het had moeten worden afgeleverd,
vermeerderd met eventuele kosten die direct verband houden met de schade;
b bij gedeeltelijk verlies of beschadiging een vergoeding die ter keuze van de klant bestaat
uit:
1 een redelijk bedrag voor herstel van het beschadigde verhuisgoed;
2 een bedrag gelijk aan de waarde die het verhuisgoed zou hebben gehad op het tijdstip waarop en
de plaats waar het goed had moeten worden afgeleverd, verminderd met de restwaarde van het
verhuisgoed bij de aflevering, alsmede met eventuele besparingen aan de zijde van de klant.
4. Schade aan de inboedel die geringer is dan of gelijk is aan € 100,- is voor rekening van de klant,
voor schade aan de inboedel groter dan € 100,- kan Lets move Transport voor het volledige
schadebedrag aansprakelijk worden gesteld, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit
artikel.
5. Herstel van beschadigingen of vervanging van gedeeltelijk verloren gegane dan wel vermiste
goederen mag eerst plaatsvinden, nadat tussen de klant en Lets move Transport overeenstemming is
bereikt over het bedrag van de schade of nadat de schade voldoende is gedocumenteerd.
6. Lets move Transport kan zich niet beroepen op enige beperking van zijn aansprakelijkheid, voor
zover de schade is ontstaan uit eigen handeling of nalaten, door met opzet die schade te veroorzaken,
of door roekeloosheid en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

BEL MIJ TERUG: